Yleiset sopimusehdot

Määritelmät

Palveluntarjoaja/Yhtiö/Vibot:
Kone-Viitasalo Oy ja kaikki sen tytäryhtiöt
Kone-Viitasalo, Y-tunnus 3256850-6, kotipaikka Nousiainen

Asiakas:
Palveluntarjoajan sopimuskumppani, joka on hyväksynyt tarjouksen ja käyttää Palveluntarjoajan Sopimuksessa määriteltyjä ruohonleikkauspalveluja / Palveluntarjoajan yksityis- ja yritysasiakkaat 

Osapuoli/Osapuolet:
Palveluntarjoaja ja/tai asiakas

Palvelusopimus:
Sopimus jonka Asiakas on hyväksynyt Palveluntarjoajan tarjouksen perusteella. Palvelusopimus tehdään ja solmitaan verkko-osoitteessa www.vibot.fi siellä määriteltyä menettelyä käyttäen.

Palvelut:
Palvelusopimuksessa, Yleisissä sopimusehdoissa ja Hinnastossa määritelty palveluiden ja toimenpiteiden kokonaisuus.

Leikkuri/Laite:
Palvelusopimuksessa määritetty automaattinen robottiruohonleikkuri ja siihen liittyvät varusteet, tarvikkeet ja lisälaitteet.

Alue:
Palvelusopimuksessa määritelty ruohonleikkausalue.

Verkkosivut:
Yhtiön verkkosivut www.vibot.fi

Sopimus:
Yleiset sopimusehdot, Hinnasto ja Palvelusopimus yhdessä.

Nämä Yleiset sopimusehdot astuvat voimaan 1.6.2021 ja ovat saatavilla Vibotin Verkkosivuilla.

Yleisten sopimusehtojen tarkoitus

Näiden Yleisten sopimusehtojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joilla Yhtiö toimittaa Asiakkaalle ammattimaista ruohonleikkauspalvelua.

Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen Sopimuksen mukaisen ruohonleikkauspalvelun, joka koostuu Yhtiön asiakkaalle toimittamasta robotisoidusta ruohonleikkauspalvelusta siihen liittyvine laitteineen, asennus- ja huoltotöineen, tukipalveluineen sekä talvisäilytyksineen.

Sopimuksen syntyminen, palvelun tilaus ja asennustyö

Asiakas tekee Yhtiön Verkkosivuilla Palvelun tilauksen.

Verkkosivuilla Asiakas arvioi itse nurmialueen pinta-alan sekä valitsee sopimuksen keston, jonka mukaan Verkkosivut ilmoittavat hinnan. Palvelun lopullinen hinta määräytyy vasta kun Yhtiö on tarkistanut nurmialueen pinta-alan ja maaston olosuhteiden vaikutuksen hintaan.

Asiakas sitoutuu Palveluun ja Sopimukseen lähettäessään tilauksen Yhtiölle Verkkosivujen kautta. Asiakkaan ja Yhtiön välisen Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Yhtiö on vahvistanut Asiakkaan tilauksen sähköpostitse. Kun Osapuolten välille on syntynyt sitova Sopimus, Yhtiö on vastuussa Palvelun suorittamisesta sovitulla Alueella Sopimuksen mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus hankkia Asiakasta koskevia tavanomaisia luottotietoja.

Palvelun lopullinen hinta määräytyy Yhtiön toimesta sen jälkeen, kun Yhtiö on tarkastanut Alueen. Mikäli Palvelun lopullinen hinta poikkeaa Verkkosivuilla ilmoitetusta, Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa siitä ennen asennustyötä ja Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus ennen asennustyötä. Mikäli Asiakkaan ilmoittama nurmialue ei sovellu Palveluun tai Yhtiö ja Asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen lopullisesta hinnasta, Yhtiöllä on oikeus purkaa Sopimus ennen asennustyötä. Mikäli sopimus puretaan ennen asennustyötä edellä mainituista syistä, Asiakkaan maksamat maksut hyvitetään.

Asennustyö tapahtuu Yhtiön ja Asiakkaan sopimana ajankohtana. Asennustyö sisältää raja- ja ohjauskaapelien ja latausaseman asentamisen Alueelle, Leikkurin tarvitsemat säädöt sekä käyttöönoton ohjeistuksen Asiakkaalle. Palvelu ei sisällä kiinteitä sähköasennustöitä. Asiakas vastaa latausaseman tarvittavasta sähkön saatavuudesta ja kustannuksista koko Palvelun ajan.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää Palvelua/asennustyötä vähintään kaksi (2) täyttä päivää ennen Palvelun aiottua asennusajankohtaa ilman veloitusta. Mikäli peruutus tehdään alle kaksi (2) vuorokautta ennen Palvelun aiottua asennusajankohtaa, Asiakkaan maksamia maksuja ei hyvitetä. Sairaudesta johtuvat peruutukset hyvitetään täysimääräisesti edellyttäen, että Asiakas esittää lääkärintodistuksen ja peruutusilmoitus tehdään ennen Palvelun aiottua asennusajankohtaa. Asiakkaan poissaolo tai se, että Palveluntarjoajan asentaja ei pääse Alueelle sovittuna aikana Asiakkaasta johtuvasta syystä, tulkitaan peruutukseksi alle kaksi (2) täyttä päivää ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

Palvelun asennusajankohtaa ei voida siirtää enää, kun Palvelun aiottuun asennukseen on aikaa alle kaksi (2) päivää. Jos Asiakas haluaa siirtää Palvelun asentamista, kun Palvelun sovittuun asennusajankohtaan on aikaa enää alle kaksi (2) päivää, hänen on ilmoitettava siitä Yhtiölle viipymättä. Jos siirto tuottaa haittaa Yhtiölle, Yhtiöllä on oikeus veloittaa Palvelun siirrosta kohtuullinen maksu. Siirrettyä Palvelua koskevat samat peruutussäännöt. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen tai Yhtiön Palvelusopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli katevarausta ei pystytä tekemään Asiakkaalta etukäteen, Palvelu peruutetaan kaksi (2) vuorokautta Palveluntarjoajan toimesta ennen Palvelun asennusajankohtaa.

Maksaminen ja maksuehdot

Palvelun veloitus lasketaan Palvelua tilattaessa Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Mikäli ilmenee, että Asiakkaan antamat tiedot, joiden perusteella veloitus lasketaan, ovat jollakin tavalla virheelliset (esimerkiksi nurmialueen pinta-ala on ilmoitettu virheellisesti), veloitusta korjataan Yhtiön ja Asiakkaan keskinäisellä sopimuksella Palvelua koskevan hinnaston mukaisesti.

Yhtiön oikeudet ja  velvollisuudet

Yhtiö sitoutuu huolehtimaan, että Palvelu suoritetaan ammattimaisesti.

Yhtiö huolehtii, että Leikkuri pysyy toimintakunnossa Sopimuksen aikana, vaihtaa Leikkurin terät Yhtiön katsoman tarpeen mukaan Asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana sekä huoltaa Leikkurin tarvittaessa. Yhtiö valvoo Leikkurin toimintakuntoa etäyhteydellä. Mikäli Leikkuri tai Asiakas ilmoittaa toimintahäiriöstä, Yhtiö käy korjaamassa häiriön tai tarvittaessa vaihtaa Leikkurin toiseen samanlaiseen tai vastaavaan Leikkuriin kolmen arkipäivän (pl. lauantai, sunnuntai ja arkipyhät) aikana ilmoituksesta.

Yhtiö noutaa Leikkurin ja latausaseman talvisäilytykseen Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan syyskuun viidestoista päivä, ellei Asiakas ja Yhtiö muuta sovi. Samana ajankohtana Yhtiö laittaa Alueen rajakaapelit talvikuntoon. Yhtiö puhdistaa, vaihtaa terät ja tekee vuosihuollon Leikkurin talvisäilytyksen aikana.

Mikäli Sopimus jatkuu talvisäilytyksen jälkeen, Yhtiö tuo huolletun Leikkurin Alueelle Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin viimeistään toukokuun viimeisenä päivänä, ellei Asiakas ja Yhtiö muuta sovi. Yhtiö laittaa Alueen rajakaapelit ja latausaseman toimintakuntoon sekä tekee Laitteen tarvitsemat säädöt.

Mikäli Sopimus päättyy (sopimuskauden päättymisestä johtuen tai sopimusrikkomuksesta johtuvasta sopimuksen purkautumisesta) talvisäilytyksen aikana, Yhtiö pidättää oikeuden olla tuomatta Leikkuria Alueelle. Yhtiö voi käyttää yhteistyökumppania ja alihankkijoita Palvelun suorittamisessa.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaan osallistuminen

Asiakas edesauttaa Palvelun suorittamista. Asiakkaan on pyydettäessä annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka Yhtiön on otettava huomioon Palvelun suorituksessa. Palvelusuorituksen mahdollistamiseksi Asiakkaan on kohtuulliseksi katsottavissa määrin siirrettävä pois irralliset tavarat ennen Palvelun suoritusta, ja Alueen on oltava Leikkurin vaatimuksia vastaavassa kunnossa.

Asiakkaan on varmistettava, että asentajilla on pääsy Alueelle, minne Leikkuri asennetaan Yhtiön kanssa tehdyn Sopimuksen mukaisesti. Mikäli Alueella on hälytysjärjestelmä, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle ja asentajille ennen Palvelun asennuspäivää ja antaa asentajille ohjeet sen käytöstä. Mikäli Asiakas ei ole antanut ohjeita hälytysjärjestelmän käytöstä ja asentajat vahingossa laukaisevat hälytyksen, Asiakas on vastuussa hälytyksen seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista.

Asentajat ovat ammattilaisia ja toimivat sen mukaisesti suorittaessaan Palvelua Asiakkaalle. Asentajat toteuttavat palvelun asennustyöt Asiakkaan ja Yhtiön sopimassa ajassa. Asiakas vastaa siitä, että asentajilla on käytettävissään toimivat sähköpistorasiat Palvelun suorituksen aikana.

Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai Alueella ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat asentajalle vaaraa tai haittaisivat Palvelun suorittamista.

Yhtiön työntekijöillä ja sopimusasentajilla on oikeus peruuttaa Palvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että Palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Mikäli Palvelua ei voida suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, Yhtiö veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta. Asentajan vuosiloman ja mahdollisen sairausloman ajaksi Yhtiö pyrkii järjestämään sijaisen ja ottaa viipymättä yhteyttä Asiakkaaseen sopivan ratkaisun löytämiseksi. Jos asentaja sairastuu äkillisesti ja esittää sairastumisestaan lääkärintodistuksen, tätä ei katsota viivästykseksi tai sopimusrikkomukseksi, josta aiheutusi Yhtiölle seuraamuksia. Yhtiö järjestää tässä tapauksessa korvaavan asentajan sopimalla siitä Asiakkaan kanssa.

Leikkuria koskevat asiakkaan velvollisuudet

Leikkurilla ymmärretään tässä sekä robottiruohonleikkuria, latausasemaa, rajasiimoja ja muita järjestelmään kuuluvia laitteita.

Leikkuri on Palveluntarjoajan omaisuutta. Palveluntarjoaja voi siirtää omistuksensa Leikkuriin kolmannelle osapuolelle esimerkiksi rahoitusyhtiölle. Palveluntarjoaja voi merkitä omitusoikeutensa Leikkuriin haluamallaan ja asiaan soveltuvalla tavalla.

Palveluntarjoajan on varmistettava, että Leikkuri täyttää kaikki leikkuria, varusteita ja suojalaitteita koskevat määräykset.

Asiakkaan tulee varmistaa, että Alueella ei ole lemmikkejä vapaana, pienesineitä, kiviä tai oksia lojumassa tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat vaaratilanteita tai haittaisivat Palvelun suorittamista. Jos leikkuri pysähtyy tai juuttuu Alueella, Asiakkaalla on velvollisuus siirtää leikkuria niin, että leikkuri pystyy jälleen suorittamaan Palvelua. Yhtiö ei vastaa Leikkurin aiheuttamista haitoista eikä Palvelun toteutumisen estymisestä, jos ne ovat johtuneet Asiakkaan huolimattomuudesta, Sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai Laitteen käyttöohjeiden ja takuuehtojen vastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja vastaa Laitteen huollosta ja toimintakunnosta. Asiakas ei saa huoltaa Leikkuria tai muuttaa Leikkurin leikkausasetuksia ilman, että asiasta on sovittu Palveluntarjoajan kanssa. Asiakas saa kuitenkin keskeyttää Leikkurin leikkauksen silloin kun Asiakas haluaa viettää aikaa Alueella tai tuoda Alueelle asioita, jotka olisi siirrettävä leikkauksen ajaksi pois.

Palveluntarjoaja vastaa leikkurin aiheuttamista vahingoista, jotka eivät johdu Asiakkaan huolimattomuudesta tai Sopimuksen tai Laitteen käyttöohjeiden ja takuuehtojen vastaisesta toiminnasta. Tämä ei kuitenkaan koske Leikkurin aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista syistä johtuvasta rikkoontumisesta.

Vahingon tapahduttua on Asiakkaan välittömästi ilmoitettava Palveluntarjoajalle vahingosta sekä estää mahdollisuuksien mukaan lisävahingon syntyminen. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Palveluntarjoajalla on mahdollisuus päästä korjaamaan vahingot. Mikäli Asiakas laiminlyö edellä mainitut, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu siltä osin kuin lisävahinko olisi ollut estettävissä tai rajoitettavissa.

Leikkurin ulkoisista, tavallisesta käytöstä tulleista vahingoittumisista vastaa Palveluntarjoaja. Mikäli Asiakas on itse aiheuttanut vahingon huolimattomuudellaan tai tahallaan, vastaa hän myös sen tuottamista kuluista Yhtiölle. Sama koskee myös vahinkoa, jonka Asiakkaan perheenjäsen, vieras, vuokralainen tai kotieläin aiheuttaa Leikkurille. Yritysasiakkaalla vastuu leikkurin ulkoisesta vahingoittumisesta on myös niistä vahingoista, jonka yhtiön johtohenkilö, osakas, vuokralainen tai heidän vieraansa tai kotieläimensä aiheuttaa leikkurille.

Leikkurin palauttaminen palvelusopimuksen päättyessä

Palvelusopimuksen päättyessä leikkuri palautetaan Palveluntarjoajalle, ellei Osapuolet muuta sovi. Palveluntarjoajalla on oikeus hakea leikkuri asiakkaan pihamaalta sopimuksen päätyttyä. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta poistaa maan alle asennettuja kaapeleita.

Mikäli Asiakas estää tämän on hän velvollinen maksamaan sopimussakkoa, joka on yhden vuoden palvelusopimuksen maksuja vastaava määrä lisättynä Laitteen uushankintahinnalla.

Huomautukset, reklamaatiot ja viivästykset

Huomautukset

Mahdolliset huomautukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen tai Yhtiön Palvelusopimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Sama koskee mahdollisia epäiltyjä varkaustapauksia. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai Palvelun puutteista.

Asiakkaalla on oikeus esittää huomautus Palvelusta kohtuullisessa ajassa tai enintään viisi vuorokautta Palvelun suorituksen jälkeen kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen tai Yhtiön palvelusopimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Reklamaatiot

Palvelu voi olla puutteellinen, mikäli Palvelua ei suoriteta siten kuin Asiakkaalla on oikeus odottaa Alueelle sovitulta ammattimaiselta ruohonleikkauspalvelulta ja siten kuin muuten on sovittu. Palvelu ei ole kuitenkaan puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu Asiakkaasta, esimerkiksi Asiakkaan osallistumattomuudesta.

Jos Asiakas haluaa reklamoida Palvelun puutteista, hänen tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle kohtuullisessa ajassa tai viimeistään viiden vuorokauden kuluttua siitä, kun hän huomasi mahdollisen puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata puute. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai Palvelun puutteista. Jos Palvelun suorituksessa on selkeästi puutteita, Asiakas voi vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Mikäli Palvelussa todetaan puutteita, Yhtiöllä on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Korjauksesta vastaa yksin Yhtiö. Jos Yhtiö ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta Palvelusta. Mikäli todetaan, että Palvelun suorituksessa ei ole puutteita, Asiakkaalta voidaan veloittaa Yhtiölle asiasta aiheutuneet kulut.

Viivästys

Viivästyminen on kyseessä, mikäli Palvelua ei suoriteta Asiakkaan ja Yhtiön sopimassa ajassa. Yhtiö ei ole vastuussa viivästymisestä, mikäli viivästys johtuu Asiakkaasta, esimerkiksi Asiakkaan osallistumattomuudesta. Viivästystapauksessa Asiakas voi vaatia Palvelun suorittamista tai Sopimuksen purkua ja asiaan kuuluvia korvauksia. Asiakas voi purkaa Sopimuksen, mikäli viivästyksen seuraukset ovat Asiakkaalle olennaisen merkittäviä. Mikäli Asiakas vaatii Palvelun suorittamista viivästyksestä huolimatta, hänellä ei ole oikeutta purkaa Sopimusta, jos Palvelu suoritetaan kohtuullisessa tai Asiakkaan asettamassa ajassa. Jos jo ennen Palvelun suorittamista tai valmistumista on selvää, että Palvelun suoritus ei onnistu ilman sellaista viivästystä, joka oikeuttaa Asiakkaan purkamaan sopimuksen, Asiakas voi purkaa Sopimuksen ennen Palvelun valmistumista.

Hinnat ja laskutus

Palvelujen hinnat ovat Palvelusopimuksessa ja Verkkosivuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, ellei Asiakkaan ja Yhtiön välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Asiakas hyväksyy hinnoittelun, kun hän hyväksyy tilausehdot ja asennustyö on aloitettu. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron. Palvelu veloitetaan kuukausittain Asiakkaan maksukortilta.

Yhtiö pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa. Palvelusopimuksessa olevaa kiinteää kuukausihintaa ei Yhtiö kuitenkaan voi muuttaa kesken sopimuskauden.

Yhtiö sitoutuu palauttamaan Asiakkaalle täyden hinnan suorittamattomista palveluista, mikäli Yhtiö ei pysty toimittamaan tilattua Palvelua.

Mikäli Asiakkaan maksukortin veloittaminen ei jostain syystä onnistu, Yhtiö yrittää veloittaa korttia toistuvasti, kunnes veloittaminen onnistu tai kunnes peruutusehto tulee voimaan. Jos maksu ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä, Yhtiö ottaa yhteyttä Asiakkaaseen. Mikäli Yhtiö yhdessä Asiakkaan kanssa ei onnistu ratkaisemaan veloitusongelmaa, Yhtiöllä on oikeus lykätä Palvelun suoritusta, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu kokonaan.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa Palvelusopimuksessa mainitun määräajan. Yhtiö noutaa Leikkurin sopimuksen päätyttyä Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, ellei Asiakas ja Yhtiö toisin sovi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli Yhtiö ei suorita Sopimuksen mukaisesti Palvelua. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen tai Palvelusopimuksessa mainittuun Yhtiön sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli Asiakas ei noudata Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa laiminlyöntiään Yhtiön ilmoittamalla tavalla. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi, mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta olennaisesti. Lisäksi Yhtiö pidättää itselleen oikeuden irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.’

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä (peruutusaika). Jos Palvelu alkaa Asiakkaan toiveesta ennen peruutusajan umpeutumista, peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun asennustyö on suoritettu. Jos Asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, on hänen lähetettävä siitä selkeä ilmoitus Yhtiölle joko Yhtiön postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Asiakas peruuttaa Sopimuksen, Yhtiö palauttaa Asiakkaan kaikki suorittamat maksut. Maksut palautetaan ilman aiheetonta viivästymistä, kuitenkin viimeistää 14 päivää sen jälkeen, kun Yhtiö sai tiedon Sopimuksen peruuttamisesta.

Palvelun keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tässä sopimuksessa aiemmin mainittujen sopimusrikkomusten johdosta, mikäli asiakkaan Palvelusopimuksen mukainen maksu on myöhässä enemmän kuin seitsemän (7) päivää.

Sopimuksen irtisanominen muissa tapauksissa

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Asiakkaan on kuitenkin maksettava sopimuksen irtisanomisesta aiheutuvat kustannukset Palveluntarjoajalle, jotka ovat Palvelun kuukausimaksut irtisanomispäivää seuraavan maaliskuun loppuun saakka sekä hinnaston mukainen asennustyö- ja vuosihuoltomaksu.

Sopimuksen siirto

Palveluntarjoaja voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle, mikäli Palveluntarjoaja siihen kirjallisesti suostuu.

Alihankkijat ja henkilöstö

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää palvelussa alihankkijoita. Palveluntarjoaja vastaa alihankkijansa suorituksista kuten omistaan. Asiakkaan velvoitteet ja ehdot Palveluntarjoajan vastuunrajoituksista ovat voimassa myös Palveluntarjoajan alihankkijan ja henkilöstön hyväksi.

Ilmoitukset

Sopimuksen irtisanominen, purkaminen samoin kuin muut sopimuksen mukaiset huomautukset ja ilmoitukset on tehtävä todisteellisesti. Ellei toisin ole sovittu, ilmoitukset katsotaan tehdyksi ja tulleen vastaanotetuksi

  • sinä päivänä, kun ne on lähetty osapuolten sopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai myöhemmin ilmoittamaansa ja toisen osapuolen kuittaamaan sähköpostiosoitteeseen.
  • seitsemäntenä päivänä siitä kun ne on lähetty kirjattuna kirjeenä postin kuljetettavaksi osapuolen sopimuksessa mainittuun postiosoitteeseen.

Salassapito

Kaikki Yhtiön työntekijät ja alihankkijat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään tietoonsa tulleita seikkoja Asiakkaasta tai tämän henkilökohtaisista olosuhteista. Yhtiö ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille paitsi sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden osallistuminen Palvelun suoritukseen on välttämätöntä. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakastietoja silloin, kun laki, asetus tai toimivaltaisen viranomaisen määräys sitä edellyttää.

Tietosuoja

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin maan lakien ja Yhtiön tietosuoja- ja evästepolitiikan mukaisesti. Tietosuoja- ja evästepolitiikka on luettavissa Verkkosivuilta www.vibot.fi.

Vastuun rajoitus

Asiakas voi vaatia korvausta Palvelun virheen aiheuttamasta vahingosta. Edellä lausuttu ei kuitenkaan päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon Yhtiö ei ole voinut vaikuttaa tai jota Yhtiö ei kohtuudella ole voinut Sopimuksen voimassaoloaikana ennakoida tai jonka seurauksia Yhtiö ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää. Yhtiö ottaa ja pitää voimassa omalla kustannuksellaan Sopimuskaudella riittävän yritystoiminnan vastuuvakuutuksen hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä siten, että vakuutus kattaa tämän Sopimuksen mukaiset vastuut.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä viitataan tapahtumaan, jonka vuoksi osapuoli ei pysty täyttämään tämän Sopimuksen mukaista velvoitettaan silloin, kun tapahtuman syynä on este, johon osapuoli ei voi vaikuttaa ja jota osapuoli ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai poistaa.

Yhtiö ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, kapinat, luonnonkatastrofit, sähkökatkot tai puhelinverkon toimimattomuus.

Verotus

Paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti Asiakas voi olla oikeutettu kotitalousvähennykseen. Yhtiö toimittaa Asiakkaalle selkeän laskelman ostetuista Palveluista vuoden alussa sekä ohjeet kotitalousvähennyksen hakemisesta henkilöverotuksessa.

Yhtiö ei kuitenkaan vastaa Palvelujen kotitalousvähennyskelpoisuudesta tai muistakaan Palvelujen verotukseen liittyvistä seikoista.

Tulkintajärjestys

Mikäli näiden Yleisten ehtojen ja edellä mainittujen asiakirjojen välillä on ristiriitaisuuksia, tulkintajärjestys on Yhtiön ja Asiakkaan väliset erityissopimukset, Palvelusopimus, Yleiset sopimusehdot. Kuluttaja-asiakkaiden osalta noudatetaan kuluttajasuojalain pakottavia säännöksiä, mikäli Sopimuksen ehdot ovat ristiriidassa niiden kanssa.

Yleisten sopimusehtojen muutokset

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä sopimusehtoja.

Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutettujen Yleisten ehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan Yhtiölle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin Yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin Sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, kummallakin osapuolella on oikeus turvautua oikeustoimiin jäljempänä esitetyn mukaisesti kiistan lopulliseksi ratkaisemiseksi.

Oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus tai vastaajan kotipaikan alioikeus. Kuluttaja-asiakkailla oikeuspaikkana voi olla myös kuluttaja-asiakkaan kotipaikan käräjäoikeus.

Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajan ja yrityksen välisistä riidoista

Sovellettava laki on Suomen laki.

Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi.

Laske hinta

Palvelun kuukausihinta määräytyy yhden yhtenäisen nurmialueen koon mukaan. Palvelun hinnasta voit vähentää kotitalousvähennyksen verotuksen yhteydessä jokaisena sopimuskautena.

Tee tilaus

Ensimmäinen veloitus tapahtuu tilauksen yhteydessä, mutta sopimuskausi alkaa vasta asennuspäivänä. Jos palvelu ei sovellu pihallenne, maksu palautetaan samalle kortille.

Sovitaan asennus

Kun olet tehnyt tilauksen, saat vahvistuksen tilauksesta sähköpostiisi. Soitamme sinulle viikon sisällä, jotta voimme sopia sinulle sopivan asennuspäivän.

Anna meidän leikata nurmikkosi